Polinstal Sp. z o.o. – Kasy fiskalne, monitoring, systemy alarmowe, naprawy, odzyskiwanie danych Lublin i okolice

Już od prawie roku procedowane były przepisy dotyczące kas fiskalnych online. Została podjęta w tej sprawie ostateczna decyzja. W maju rozpocznie się wymiana tradycyjnych kas na nowe. Przebiegnie ona etapowo.

           Zabieg wymiany kas ma pomóc w walce z wyłudzeniami podatkowymi. Nowe urządzenia mają umożliwić przesyłanie danych o transakcji do systemu teleinformatycznego US, zwanego Centralnym Repozytorium Kas. W taki sposób urzędnicy dowiedzą się o każdym zakupie zaewidencjonowanym na kasie fiskalnej.

           Jako pierwsi do wymiany tradycyjnej kasy fiskalnej na kasę online zostaną zobowiązani przedstawiciele branż narażonych na wyłudzenia VAT, czyli m. in. branża paliwowa. W pozostałych przypadkach z kas starego typu będzie można korzystać do momentu wygaśnięcia zezwoleń na ich użycie.

Zgodnie z art. 145a ust. 7 ww. nowelizacji, potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i  warunków technicznych dla kas rejestrujących przez:

  1. kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii – są wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2022 r.;
  2. kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii – są wydawane na okres do dnia 31 sierpnia 2019 r.

            Oznacza to, że po tych datach nie można będzie nabywać tych kas starego typu. W szczególności już od września 2019 r. nie można będzie nabywać kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii. Natomiast (oprócz niżej wymienionych branż) będzie można nadal (tj. po ww. terminach) stosować wcześniej nabyte kasy starego typu aż do ich faktycznego wyeksploatowania.

            Niektóre branże mają bezwzględny obowiązek rozpocząć stosowanie kas fiskalnych online wcześniej. Zgodnie z art. 145b ww. nowelizacji podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas starego typu (tj. kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) w terminie:

do dnia 31 grudnia 2019 r. – do:

  1. świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  2. sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
  3. do dnia 30 czerwca 2020 r. – do:
  4. świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  5. sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
  6. do dnia 31 grudnia 2020 r. – do świadczenia usług:

fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych,związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Obowiązek ten stosuje się tylko do kas rejestrujących, przy użyciu których jest prowadzona ewidencja sprzedaży w zakresie sprzedaży ww. towarów lub świadczenia ww. usług.

            Zgodnie z projektem podatnicy będą mieli możliwość odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), jednak nie więcej niż 700 zł. W art. 1 pkt 2 lit. F nowelizacji (zmiana art. 111 ust. 4 ustawy o VAT) uregulowano zasady zwrotu kwot wydanych za zakup kasy online. Limit odliczenia nie zmienia się w porównaniu do aktualnie obowiązujących regulacji.

Ulga ta przysługuje podatnikom, u których:

1. Powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w ww. obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online.

2. Nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy (dobrowolnie) rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online, jeżeli dotychczas nie używali oni kas rejestrujących (ani starego ani nowego typu) do prowadzenia ewidencji sprzedaży.

            Ulga będzie przysługiwała tylko w odniesieniu do kas online, które zostały zakupione nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży, Ulga nie będzie przysługiwała w przypadku zakupu pozostałych rodzajów kas.

            Z uwagi na ograniczenia budżetu, omawiane odliczenie nie będzie przysługiwało dla podatników wymieniających kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online, poza podatnikami zobowiązanymi ustawą do wymiany kas ze względu na prowadzenie działalności w określonych branżach.

            Przy czym podatnicy, którzy mogą dłużej stosować stare typy kas fiskalnych – mogą skorzystać z ulgi na zakup kas rejestrujących online – ale w ich przypadku za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień, w którym powstał dla nich obowiązek stosowania kas online.

           Opublikowany 2 kwietnia 2019 r. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika przewiduje korzystniejsze dla podatników zasady korzystania z przedmiotowej ulgi.

            W omawianym projekcie rozporządzenia (w § 2) określono warunki, jakie podatnik musi spełnić, aby mógł skorzystać z odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy online. Podatnik czynny podatku od towarów i usług (VAT) może dokonać tego odliczenia w składanej deklaracji podatkowej dla podatku do towarów i usług. Podatnik wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z VAT lub podatnik, u którego sprzedaż jest zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, składa do urzędu skarbowego wniosek o zwrot tej kwoty na rachunek bankowy. Podatnik VAT, jeżeli chce skorzystać z możliwości odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy fiskalnej online musi spełnić następujące warunki:

1) Dokonać fiskalizacji kasy nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online.

2) Rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu zakupionych kas online, których zakup nastąpił w okresie obowiązywania potwierdzenia wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy o VAT.

3) Posiadać fakturę na zakup kasy online oraz dowód zapłaty całej należności za tę kasę.

            Podatnicy dobrowolnie rozpoczynający prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online mogą skorzystać z możliwości odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy online, jeżeli dotąd w działalności gospodarczej nie używali żadnych kas rejestrujących.

            W omawianym projekcie nowego rozporządzenia zrezygnowano z dotychczas obligatoryjnego warunku złożenia przez podatnika przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji oświadczenia o liczbie kas rejestrujących i adresie ich używania, które podatnik zamierza stosować do tej ewidencji. Zatem po 1 maja 2019 r. podatnik, który będzie ubiegał się o zwrot kwoty wydanej na zakup nie będzie musiał już składać do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeszcze przed terminem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży, takiego oświadczenia.

            Zgodnie z § 3 projektowanego rozporządzenia odliczenie może być dokonane w deklaracji dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczenia, w stosunku do każdej kasy rejestrującej, na którą przysługuje odliczenie.

Aktualnie kwotę do odliczenia można odliczyć w pełnej wysokości tylko w sytuacji wystąpienia nadwyżki podatku należnego nad naliczonym (do wysokości kwoty do wpłaty do urzędu skarbowego). W sytuacji nadwyżki podatku naliczonego nad należnym kwotę tę trzeba było dzielić na części (na cztery części w przypadku rozliczenia miesięcznego oraz na dwie w przypadku rozliczenia kwartalnego).

            Odliczyć kwotę wydaną na zakup kasy online będzie możliwy po 1 maja 2019 r. w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy online, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Gdy kwota wydana na zakup będzie niższa bądź równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik ma prawo pomniejszyć kwotę tego podatku o wysokość kwoty wydanej na zakup. W przypadku gdy kwota wydana na zakup jest wyższa od kwoty podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik zgodnie z § 3 ust. 3 projektu nowego rozporządzenia, ma prawo pomniejszyć kwotę podatku należnego o wysokość kwoty wydanej na zakup, a pozostałą część nierozliczonej kwoty wydanej na zakup może, w tym okresie rozliczeniowym, wykazać do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub powiększyć kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Natomiast jeżeli w danym okresie rozliczeniowym nie wystąpił podatek należny, podatnik ma prawo kwotę wydaną na zakup wykazać do zwrotu na rachunek bankowy, w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub powiększyć kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy (§ 3 ust.4). Z ulgi na zakup kasy online będą mogli również skorzystać podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (§ 3 ust. 5 i 6 projektu). Rozliczenie nastąpi w deklaracji VAT-12, na zasadach podobnych jak powyżej, tj. do wysokości wpłaty do urzędu skarbowego, a gdy kwota do odliczenia jest wyższa od kwoty podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego, pozostałą część kwoty wydanej na zakup kasy online podatnik ma prawo otrzymać do zwrotu na rachunek bankowy.

            W przypadku podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, zwrot kwoty wydanej na zakup kasy online dokonywany jest na wniosek takiego podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek może zostać złożony nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży. Przepis ten stanowi wyrównanie zasad korzystania z przedmiotowego odliczenia w stosunku do czynnych podatników podatku VAT, którzy mogą tego odliczenia dokonać w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji.

Wniosek, o którym mowa zawierać musi:

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami − dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą;

2) numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.

Do wniosku należy dołączyć:

1) kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup;

2) kopię raportu dobowego potwierdzającego rozpoczęcie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej;

3) w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą

            Paragraf § 5 projektu rozporządzenia określa przypadki, w których podatnicy są obowiązani do zwrotu kwoty, którą odliczyli w deklaracji lub która została im zwrócona na podstawie wniosku. W tym przepisie doprecyzowano m. in. budzące dotąd wątpliwości interpretacyjne określenie „zaprzestaną działalności” poprzez zmianę na określenie „zaprzestaną prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy”.

            Ponadto projektowany przepis § 5 ust. 1 pkt 5 nakłada nowy obowiązek zwrotu odliczonej lub zwróconej „kwoty do odliczenia” w przypadku niedopełnienia przez podatnika obowiązku zapewnienia połączenia kasy online, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, z Centralnym Repozytorium Kas w sposób umożliwiający ciągłe, zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z kas online.

            W art. 1 pkt 2 lit. c ww. nowelizacji (dodany nowy ust. 3ab w art. 111 ustawy o VAT) uregulowano sytuacje związane z brakiem zasięgu sieci komórkowych, brakiem operatorów świadczących na danym obszarze kraju usługi w zakresie zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnej.

W takich sytuacjach,gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie połączenia z Centralnym Repozytorium Kas:

  1. czasowo – podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn;
  2. trwale – podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i za zgodą naczelnika urzędu skarbowego zapewnić to połączenie w ustalonych z naczelnikiem urzędu skarbowego odstępach czasowych”.

            W przypadku gdy podatnik nie spełni ww. obowiązków będzie zobowiązany do zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kasy online. W § 5 ust. 2 projektu określono warunki zwrotu przez podatnika odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, wskazując, że obowiązek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na zakup kas, w przypadku gdy podatnicy nie poddadzą w określonych terminach kas rejestrujących obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis, zaprzestaną prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu danej kasy oraz naruszą obowiązki, o których mowa w dodanym art. 111 ust. 3a pkt 12 lub ust. 3ab ustawy o VAT, odnosi się tylko do tych kas, których te przypadki dotyczą.

            Terminy w jakich należy dokonać zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na zakup kasy rejestrującej określono w § 5 ust. 3 projektu rozporządzenia:

1) Podatnicy VAT zwrotu dokonują do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczenia, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu,

2) Podatnicy zwolnieni od podatku od towarów i usług dokonują zwrotu do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie tego zwrotu.

Do podatników używających kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które zakupili przed dniem wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe przepisy, czyli przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010r. W sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.