Rewolucyjne zmiany ws. kas fiskalnych od 01.01.18!

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie całkiem nowy akt prawny regulujący kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.


➡️Nowy rodzaj kas
Nową regulacją będzie rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. W uzasadnieniu projektu tego rozporządzenia przeczytać możemy, że funkcjonujący aktualnie system kas fiskalnych działa prawidłowo i jest bezpieczny, nie zapewnia jednak możliwości analizy i kontroli sprzedaży detalicznej z powodu niedostosowania kas fiskalnych do realizowania centralnego raportowania transakcji. Aby umożliwić tego rodzaju operacje, niezbędne stało się wprowadzenie powszechnego standardu połączenia kas z odpowiednią bazą danych i terminalami płatniczymi.

Rozporządzenie ma na celu upowszechnienie płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do paragonów elektronicznych. Nałoży ono na podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej obowiązek stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących. Mają to być tzw. kasy online, zapewniające możliwość raportowania transakcji zarejestrowanych w tych urządzeniach do centralnego systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Tego rodzaju kasy będą przekazywały do systemu automatycznie dane dotyczące fiskalnych raportów dobowych, paragonów fiskalnych, anulowanych paragonów fiskalnych, faktur i faktur anulowanych zarejestrowanych od czasu poprzedniego przekazu danych, według harmonogramu przekazu danych. Przekaz taki będzie dokonywany nie rzadziej niż co dwie godziny.

➡️Prostsza fiskalizacja
Kasę po zainstalowaniu podatnik będzie obowiązany (podobnie jak obecnie) poddać
fiskalizacji, która stanie się prostsza w stosunku do dzisiejszej procedury.

Proces ten będzie się odbywał automatycznie. Podatnik nie będzie miał obowiązku pisemnego zawiadamiania urzędu skarbowego o fiskalizacji. Kasa bez jego udziału wyśle informację o tej operacji. W sposób automatyczny zostanie ona zaewidencjonowana w rejestrze kas i nadany jej zostanie numer ewidencyjny.

Nie zmieni się natomiast to, że fiskalizacji będzie dokonywał serwisant ze stosownymi uprawnieniami, i będzie to czynność niepowtarzalna i nieodwracalna, która jest warunkiem użytkowania kasy.


➡️Centralne Repozytorium Kas
Centralne Repozytorium Kas, z którym będą się komunikować kasy rejestrujące, będzie rejestrem cyfrowym prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, przeznaczonym do gromadzenia danych o ewidencji obrotu, przesyłanych drogą internetową ze wszystkich kas fiskalnych online. Przesyłanie informacji będzie się odbywać w postaci zgodnej ze strukturą logiczną przewidzianą przez projektowane rozporządzenie i stanie się obowiązkiem podatnika. Zatem będzie on musiał zadbać o prawidłową transmisję danych.

Powstaje w związku z tym pytanie: Jak powinien zachować się przedsiębiorca w razie braku możliwości korzystania z połączenia internetowego?

Projekt rozporządzenia przewiduje sposoby postępowania w dwóch przypadkach zakłóceń w takiej komunikacji. Czasowe trudności w połączeniu kasy online z Centralnym Repozytorium Kas – w takim przypadku przedsiębiorca będzie miał obowiązek niezwłocznie doprowadzić do takiej komunikacji oraz kontynuować sprzedaż przy użyciu tego urządzenia fiskalnego, gdy tylko ustaną przyczyny problemu. W razie trwałej niemożności uzyskania połączenia online podatnik będzie miał obowiązek zgłoszenia tego faktu naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego, wraz z pisemną prośbą o umożliwienie przesyłania danych z urządzenia fiskalnego online do Centralnego Repozytorium Kas w określonych odstępach czasu.

➡️Powstanie baza danych o sprzedaży detalicznej
Z całą pewnością kasy fiskalne online stanowić będą rewolucję w sposobie ewidencjonowania obrotów detalicznych. W przyszłym roku w Ministerstwie Finansów powstać ma baza danych o sprzedaży detalicznej – zakończenie prac nad nią przewidziane jest na drugi lub trzeci kwartał 2018 roku, kiedy zaczęłaby ona funkcjonować. Podmiotów gospodarczych korzystających z kas fiskalnych jest obecnie około 1,2 mln (urządzeń ok. 2 mln). Ma ona stanowić źródło danych, na podstawie których będzie przeprowadzana kontrola opodatkowania sprzedaży detalicznej choćby przez porównanie fakturowanych zakupów z ewidencją sprzedaży.

➡️Wymiana kas będzie następowała stopniowo
Mimo że wprowadzenie kas online będzie krokiem rewolucyjnym, jednak podatnicy nie będą musieli co do zasady wymieniać kas. W odpowiedzi PT7.054.5.2017.DAV.JDI.284 z lipca br. na interpelację poselską Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów wskazuje, że
wymiana będzie następowała stopniowo. Będzie dopuszczone funkcjonowanie starych typów kas i kas online. Te ostatnie będą obligatoryjne w branżach, jak to określił autor odpowiedzi, „szczególnie narażonych na ryzyko nadużyć podatkowych”. Nie sprecyzował jednak, jakich dziedzin to będzie dotyczyć.

Harmonogram wprowadzania nowego rodzaju kas rejestrujących:

 

  • 1 stycznia 2018 r. – wejście w życie omawianego rozporządzenia; rozpocznie się wdrażanie systemu opartego na internetowym połączeniu poszczególnych kas fiskalnych z serwerem Ministerstwa Finansów; początek odchodzenia od modeli kas rejestrujących z papierową i elektroniczną kopią paragonów;
  • pierwszy/drugi kwartał 2018 r. – producenci kas rejestrujących rozpoczną proces homologacji urządzeń poprzez wystąpienie z wnioskami o nią do Głównego Urzędu Miar; po wydaniu przez Urząd stosownej decyzji urządzenia będzie można wprowadzić do sprzedaży;
  • drugi/trzeci kwartał 2018 r. – w sprzedaży pojawią się najprawdopodobniej pierwsze modele kas fiskalnych działających online;
  • ostatni kwartał 2018 r. – kasy powinni najpóźniej zacząć wykorzystywać podatnicy świadczący usługi motoryzacyjne, wulkanizacyjne, stacje benzynowe, aby móc rozpocząć ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu kas online od 1 stycznia 2019 r.; to te branże jako pierwsze zobligowane zostaną do korzystania z nowego typu kas fiskalnych; dochodzą do tego usługi gastronomiczne, fryzjerskie, kosmetyczne, fitness, hotelarskie; wprowadzanie nowych kas fiskalnych dla poszczególnych rodzajów usług będzie się odbywało w półrocznych odstępach;
  • koniec 2018 r. – ostatni moment na zakup i zafiskalizowanie kasy starego typu, tj. z papierową kopią paragonów; później nie będzie możliwa wymiana tego rodzaju urządzenia na taki sam (niedziałający online) model. 

 

Tagi: , , , , , , ,